fbpx
 
Klick Data AB Integritetspolicy
 

Klick Data AB Integritetspolicy

Klick Data AB Integritetspolicy

Klick Data AB, nedan kallad KlickData, 556345-7315, hanterar personuppgifter enligt EU:s Dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) EU 2016/679 som träder i kraft den 2018-05-25 och som ersätter Personuppgiftslagen (PUL). 

Klick Data AB Integritetspolicy

KlickDatas principer är enkla. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in, varför vi gör det samt skydda den med högsta säkerhet. 

EU-förordningen GDPR börjar gälla i Sverige den 25 maj 2018 och ersätter då Personuppgiftslagen. Den nya regleringen är mycket lik den tidigare men med skärpta krav på hur företag får behandla personuppgifter. 

KlickData respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina egna personuppgifter och ser mycket positivt på GDPR. Vi dokumenterar och behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga för att kunna informera våra kunder, användare, administratörer och anställd personal relevant lagstadgad information, avtalsinformation samt för att kunna uppfylla och fullfölja åtaganden enligt anställningsavtal, kundavtal, samarbetsavtal och leverantörsavtal samt licensvillkor för användande av LMS Lärplattformarna ”Klickportalen K3” och ”KlickData”. 

Personuppgiftsansvarig 

KlickData är personuppgiftsansvarig enligt den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679) för den behandling av personuppgifter som sker inom organisationen. 

Som personuppgiftsansvarig har KlickData ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt. 

Denna integritetspolicy gäller: 

För den personuppgiftsbehandling som sker vid nyttjande av någon av KlickDatas Sitelicensavtal, e-kurser, demoversioner, e-kursproduktioner, testproduktioner, enkät/undersökningsproduktioner, statistikredovisningar, program, applikationer, funktioner och/eller tjänster. 

För den personuppgiftsbehandling som sker i samband med att användare besöker våra domäner klickdata.se, *.klickdata.se, *klickportalen.se, k3.nu, klickdata.com, eventuella test-webbplatser samt våra kanaler på sociala medier. 

För den personuppgiftsbehandling som sker för leverantörer vid inköp och administration. 

För den personuppgiftsbehandling som sker i samband med rekrytering. 

För den personuppgiftsbehandling som sker i samband med avtalshantering och sekretessavtal. 

För den personuppgiftsbehandling som sker i samband med avrop på ramavtal och anbudssvar. 

För den personuppgiftsbehandling som sker i samband med prenumeration på nyhetsbrev och automatiska e-postrapporter. 

Insamling med samtycke 

Genom att du ”bockar” i ett samtyckesformulär på hemsidan eller i e-post (t.ex. anmälan till demokonto, köp av e-kurs, prenumerera på nyhetsbrev, ta del av erbjudanden mm.) så samtycker du till att dina personuppgifter (ex. ditt företags- eller organisationsnamn, namn, telefonnummer och e-postadress) får användas i marknadsförings- och uppföljningssyfte för den tjänst som exponeras i anslutning till där du ombeds fylla i dina personuppgifter. 

När du besöker vår hemsida samtycker du även till att vi får lägga cookies, både så kallad förstaparts och tredjeparts cookies på din dator. Sådana cookies följer dig och ditt surfbeteende i syfte att kunna erbjuda dig marknadsföring som baseras på ditt beteende och utveckla samt anpassa våra produkter och tjänster. 

Personuppgifter som behandlas 

Vårt främsta syfte med att behandla dina personuppgifter är för att KlickData ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund eller leverantör. Vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill prova våra demoversioner eller bli kontaktad av oss. Personuppgifter åsyftar alla uppgifter som går att hänföra till dig som fysisk person. 

Källa för personuppgifter 

De personuppgifter som behandlas för ändamålet ”följa aktivitet på KlickDatas domäner och e-postutskick” inhämtas från tredjepartsanalys från Google Inc. 

Övriga personuppgifter som KlickData behandlar inhämtas från den registrerade. 

Syftet med behandlingen och laglig grund 

KlickData behandlar personuppgifter för följande syften samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten. Den rättsliga grunden anges inom parentes: 

Tillhandahålla våra avtal, produkter och tjänster i enlighet med tillämpliga villkor (Fullgöra avtal) 

Administration av affärsrelation med kund och leverantör (Fullgöra avtal) 

Bokföringsändamål för kund och leverantör (Rättslig förpliktelse) 

Kunna uppfylla garanti- och supportåtaganden för kund (Fullgöra avtal) 

Möjliggöra support av produkt och tjänst för kund (Fullgöra avtal) 

Licenskontroll av KlickDatas produkter och mjukvara (Berättigat intresse) 

Möjliggöra uppföljning av prospekts samt demokunder (Berättigat intresse) 

Marknadsföring av KlickDatas varor och tjänster. (Samtycke och Berättigat intresse) 

Information om vårt företag och våra avtal, produkter och tjänster (Berättigat intresse) 

För att utveckla och förbättra våra avtal, produkter och tjänster (Berättigat intresse) 

För att köpa produkt och tjänst från leverantör (Fullgöra avtal) 

Utvärdering vid rekrytering (Berättigat intresse) 

Följa aktivitet på våra domäner och utskick för att utvärdera och förbättra användarupplevelsen (Berättigat intresse) 

Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. kallelse och bokning till utbildning, e-kurs, lärarledd kurs, seminarier och nyhetsbrev etc. (Fullgöra avtal och Berättigat intresse) 

För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå. (Fullgöra avtal och Berättigat intresse) 

För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policys. (Fullgöra avtal) 

Information som kan lämnas ut 

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna följa lagstiftning och utföra våra avtal, produkter och tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra licensvillkor, användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid högsta säkerhet och sekretess. 

Företaget samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA. 

Om cookies 

När du använder våra webbplatser och appar kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare och underlätta utnyttjandet av våra produkter och tjänster. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part. 

Behandlingstid 

Behandlingstiden för dina personuppgifter varierar beroende på vilken typ av behandling som avses, syftet med behandlingen och kategorin behandlingen tillhör: 

Personuppgifter nödvändiga för bokföringsändamål (Kund och Leverantör) lagras i minst 7 år. 

Personuppgifter nödvändiga för administration av kundrelation samt tillhandahållande av våra avtal, produkter och tjänster lagras i 48 månader efter det att det aktiva kundförhållandet upphört alternativt den tidsperiod som avtalet stipulerar. Det aktiva kundförhållandet kan upphöra på tre olika sätt: aktiv uppsägning från kund, aktiv uppsägning från KlickData alternativt förfluten tidsperiod efter senaste aktivitet såsom support eller kontakt via telefon, hemsida eller mail. 

Personuppgifter för Demokund och Prospekt (Företag aktiebolag) lagras i 48 månader. Personuppgifter för Demokund (Företag enskild firma samt Privatperson) lagras i 24 månader. Alla lagringstider är från och med det datum då registreringen sker alternativt efter senaste aktivitet såsom kontakt via telefon, hemsida eller mail. 

Personuppgifter nödvändiga för administration av leverantörsrelation lagras i 60 månader efter det att det aktiva leverantörsförhållandet upphört. Det aktiva leverantörsförhållandet kan upphöra på två olika sätt: 

aktiv uppsägning av leverantör, alternativt förfluten tidsperiod efter senaste aktivitet såsom kontakt via telefon, hemsida eller mail. 

I de fall då den registrerade (Kund, Prospekt eller Demokund) har samtyckt till e-postutskick kommer e-postadressen att lagras tills dess att den registrerade genomför en avanmälan. 

Personuppgifter som behandlas i samband med rekrytering lagras under den tid då rekryteringsprocessen pågår eller enligt det samtycke som givits på vår hemsida för rekrytering. 

Personuppgifter som behandlas i syfte att mäta aktivitet och beteendemönster på KlickDatas hemsidor och e-post lagras i 36 månader. 

Behandlingstiden kan komma att förlängas i enskilda fall då det kommunicerats i vår integritetspolicy och är motiverat. 

Överföring till tredjepart 

KlickData kan komma att överföra dina personuppgifter till ett så kallat personuppgiftsbiträde och dess eventuella underbiträde som är behjälpligt vid vår kommunikation med dig och upprätthållande av support till kund och användare (till exempel app för telefonväxel, tryckeri eller mailutskickstjänst) samt för drift och backup av interna system och servrar. 

Detta personuppgiftsbiträde och dess eventuella underbiträde kommer endast att behandla dina uppgifter för specificerade ändamål kring dessa specifika ändamål. 

Vi kan komma att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES (tredjeland). I dessa fall kommer vi att inhämta ditt samtycke alternativt tillförsäkra oss om att överföringen är laglig och att biträdet tillämpar en adekvat säkerhetsnivå. 

Länkar till andra webbplatser 

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom KlickData saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. KlickData ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar. 

Dina rättigheter och val 

Enligt dataskyddsförordningens GDPR bestämmelser äger du som registrerad rätten att tillgå information om vilka personuppgifter om dig som behandlas inom KlickData, ett s.k. registerutdrag. För att få tillgång till denna information behöver du skicka in en signerad skriftlig begäran till den adress som du finner längst ner på denna sida. Du äger också rätten till att få behandlingen begränsad, invända mot behandlingen eller få dina uppgifter raderade. Du som registrerad har även rätt att få dina uppgifter flyttade till en annan aktör. Denna information kan du erhålla en gång per år kostnadsfritt. 

Vi som personuppgiftsansvariga är skyldiga att endast behandla personuppgifter som är korrekta och relevanta utifrån ändamålet. Om du anser att en uppgift om dig är missvisande eller felaktig eller om du vill dra tillbaka ditt samtycke eller invända mot behandlingen kan du vända dig till KlickDatas kundtjänst med hjälp av den kontaktinformation du finner längst ner på denna sida. 

Mer information finns även hos Datainspektionen: www.datainspektionen.se 

Tack för att ni använder KlickData! 

Denna Integritetspolicy med version 1.4_180529 gäller från och med den 2018-05-24 

Kontaktuppgifter 

Klick Data AB 

Värtavägen 15 115 53 Stockholm
Tel. 08-667 49 80
mail: kunskap@klickdata.se
webb: www.klickdata.se 

KlickData liggande


Så här hanterar Klickdata AB personuppgifter (GDPR) Läs mer här!