fbpx

Klick Datas policy för Kvalitet, Miljö och Etik

Klick Datas policy för Kvalitet, Miljö och Etik

Denna sida är en sammanfattning av de värderingar och policies vi på Klick Data arbetar efter. Utöver en etikpolicy, miljöpolicy, integritetspolicy och kvalitetspolicy har vi interna uppförandekoder och en företagspolicy som reglerar medarbetarnas förhållningssätt inom ramen för sin anställning. Vi säkerställer denna kvalitet genom att använda vårt egna valideringssystem som finns i KlickData KLMS. Det gäller också med våra samarbetspartners och distributörer.

Download KD-Miljo-och-Kvalitetsmanual-2021-02-05.pdf

Klick Data AB Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy är att uppnå sådan kvalitet att levererade produkter och tjänster infriar och överträffar kundens krav och förväntningar. Vi arbetar kontinuerligt med utveckling av kompetens och resurser så att detta mål kontinuerligt kan uppnås med principen "lite bättre varje gång" , sk. kanban. Företagsledningen fortbildar sig för att inneha en både bred och djup kunskap om kvalitetsledningssystem och dess funktion i hela Klick Data AB och även i nära samarbete med våra nära samarbetspartners och underleverantörer.

Vår kvalitetspolicy kan kortfattat sammanfattas i dessa punkter:

•    Kundorientering: Vi arbetar för och med våra kunder. Våra kunder är både små och stora företag och organisationer, utbildningsinstitut samt stat och kommuner.
•    Ledarskap och ansvar: Vårt ledarskaps viktigaste uppgift är att i samarbete med våra medarbetare förtydliga våra och kundernas mål, samt följa upp hur väl verksamheten motsvarar angivna mål och kundernas behov. Vi jobbar även aktivt med att stimulera till ständiga förbättringar i delaktighet med medarbetarna.
•    Långsiktighet och faktabaserade beslut: Våra insatser ska ge våra kunder långsiktiga fördelar och våra kompetensutvecklingsportaler KLMS och tidigare K3 är baserad på fakta kring utbildningsbehoven.
•    Samhällsansvar: Klick Datas verksamhet styrs av olika avtal, lagar och förordningar. Bolaget innehar ansvarsförsäkring, fn. (juni 2020) hos If Skadeförsäkring AB.
•    Medarbetarfokus: Vi verkar för att våra medarbetare har en trygg anställning, god arbetsmiljö och möjlighet till stimulans och utveckling.

Sedan starten i maj 1992 av Klick Datas verksamhet inom digital utbildning har varje medarbetare skrivit på en uppförandekod och företagspolicy som korrelerar med dessa principer i sina anställningskontrakt.

Klick Data AB Miljöpolicy

Klick Datas miljöpolicy gällande företaget samt våra produkter och tjänster.

Klick Data AB verkar i sitt miljöarbete utifrån gällande miljölagstiftning och strävar efter en långsiktig hållbar utveckling för att värna om kommande generationers fortsatta tillgång till viktiga naturresurser.

Vi skall alltid i samarbete med leverantörer och kunder väga in miljöhänsyn såväl i bolagets produkter och tjänster som vid upphandling av de resurser vi behöver för att tillgodose den dagliga verksamheten.

Miljöarbetet är varje individs enskilda ansvar och ska bedrivas, utvecklas och utvärderas kontinuerligt genom alla medarbetares försorg.

Vår huvudsakliga verksamhet består i att skapa utbildningsportaler för företag, organisationer, stat och kommun med funktionalitet och kunskapsinnehåll via KlickData KLMS och tidigare version på Klickportalen K3. Det spar på miljön i all väsentlighet.

Vid en investering och mer fokus av utbildningsbudgeten på e-learning så viktar man om ett inbyggt beteende av att människor skall förflytta sig till kunskapskällan till att kunskapskällan och utbildningen förflyttar sig till människor.

Det ger stora effekter. Till att börja med fungerar minsta motståndets lag. Kunskapen som finns ett klick bort i organisationen används mycket mer än kunskap som finns otillgänglig i en kurslokal vid ett bestämt datum på någon fastlagd tid i framtiden.

De andra effekterna är att resandet generellt sett minskar. Varje dag så spar Klick Datas kunder mycket koldioxid genom minskade resor. Principen att vi skickar kursen till kunden och att kunden därmed inte behöver förflytta sig till kunskapen i en kurslokal. Det medför stora besparingar ekonomiskt och miljömässigt. Oavsett hur man räknar så anser vi att det inte finns ett miljövänligt sätt att använda utbildningsbudgeten än via KlickData KLMS och tidigare version på Klickportalen K3.  Med en lärplattform som bas i utbildningssatsningar och genom en Sitelicens spar man resurser på transporter, kurskostnader och detta gynnar en framtida förbättrad miljö, samtidigt som man drastiskt förenklar och effektiviserar inlärningen av all viktig och verksamhetskritisk kompetens till organisationen. Mer kunskapsresurser för budgeten med mindre CO2-utsläpp på köpet. Och det gäller hos alla samtliga kunder oavsett område och utan undantag. Varje startad e-kurs i K3 har således endast fördelar ur miljöhänsyn jämfört med traditionell extern utbildning. En utbildningsstrategi som bygger på en digital plattform i grunden är bra för miljön. Utöver att den är kostnadseffektiv. 

Är miljön en prioriterad del av er policy så är e-learning fån Klick Data ett av de viktigaste verktygen som utbildningsbudgeten skall viktas om till. Klick Data arbetar således aktivt mot en bättre värld och ger våra kunder ett enkelt verktyg att ta ett steg mot en bättre miljöresursanvändning redan idag. Vi på Klick Data är mycket hängivna vårt gemensamma miljöansvar och vi arbetar aktivt för att Klickportalen K3 blir verktyget som hjälper våra kunder med att katalysera utbildningen, affärsprocesserna genom.

Klick Data AB Etikpolicy

Klick Data AB arbetar och verkar för ett etiskt förhållningssätt i allt vad vi företar oss, vare sig vi ägnar oss åt affärer eller ägnar oss åt annan verksamhet. Vårt mål är att tillfredsställa viktiga behov hos våra kunder/uppdragsgivare och andra intressenter. Vi vill erbjuda tjänster och produkter som är långsiktigt goda för samhället.

Vår policy kring etik kan sammanfattas i dessa punkter:

• På Klick Data AB tar vi hänsyn till väsentliga samhällsintressen, t.ex. på miljö- och hälsoområdet.

• Vi anstränger oss för att bidra till en renare miljö och ett samhälle som är mer resurshushållande.

• Vi vinnlägger oss om att skapa goda arbetsvillkor för våra anställda och arbetar för ökad jämställdhet och mot diskriminering. Det gäller även för att värna alla åsikter som finns inom ramen för yttrandefrihetens spektrum. 

• Vi verkar ett mer medmänskligt samhälle där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor.

Genom våra insatser vill vi bidra till en långsiktigt god samhällsutveckling. Denna etikpolicy och dessa handlingsprinciper ska förankras bland samtliga anställda i företaget och våra samarbetspartners.


Så här hanterar Klickdata AB personuppgifter (GDPR) Läs mer här!