fbpx

Licensvillkor Svenska

Licensvillkor Svenska

1. Definition 
1.1 Med ordet Utbildningsvara avses i detta avtal programvaror och videos från Klick Data AB i CD-ROM,DVD eller VHS format eller i någon annan form av digital lagringsmedia. 
1.2 Med ordet Enhet avses i detta avtal en CD-ROM,DVD och/eller en VHS/videokassett samt ev. tillhörande HD diskett. 
1.3 Med licens förstås rätt att låta en person ta del av Utbildningsvaran. Antalet licenser motsvarar antalet förvärvade enheter eller det antal licenser som erhållits enligt särskilt avtal med Klick Data AB.

2. Licensrättigheten 
2.1 I enlighet med villkoren i detta avtal kan Licenstagaren använda utbildningsvaran på en uppspelningsenhet, i vilket bl a innefattas datorer och videobandspelare, så länge inte innehållet i utbildningsvaran inte sprids till fler personer än Licenstagaren förvärvat Licenser. 
2.2 Den rätt som erhålles enligt detta avtal innefattar endast rätt att låta en person per licens ta del av utbildningsvaran. 
2.3 Den licens som erhålles är en enkel icke exklusiv ej överlåtbar rätt att använda utbildningsvaran på sätt som anges ovan. 
2.4 Det är inte tillåtet för Licenstagaren att kopiera, modifiera, dekompilera, eller överföra utbildningsvaran eller kopia av utbildningsvaran, modifikation, eller integrerad del, helt eller i delar därav, utom på det sätt som uttryckligen anges i detta avtal. Om Licenstagaren förfogar över utbildningsvaran genom överlåtelse, utlåning eller på annat sätt ger tredje part del av utbildningsvaran utan erforderlig Licens är samtliga licensrätter till utbildningsvaran automatiskt förverkade. 
2.5 Så länge det slutliga antalet användare som tar del av utbildningsvaran inte överstiger det antal licenser Licenstagaren förvärvat är det fritt att använda utbildningsvaran i såväl enanvändar- som fleranvändarmiljöer. Så länge inte programmet därigenom riskerar att spridas till fler användare än Licenstagaren förvärvat antal Licenser.

3. Avtalets längd 
3.1 Beviljade licenser gäller tills vidare. Licenstagaren kan avsluta avtalet när Licenstagaren vill genom att förstöra programexemplaren tillsammans med samtliga kopior på datorer. Avtalet avslutas även av de anledningar som omnämns på andra ställen i detta avtal, eller om Licenstagaren inte uppfyller samtliga delar i detta avtal. Licenstagaren samtycker till att avtalet avslutas och att förstöra samtliga Enheter av Utbildningsvaran tillsammans med alla kopior (inklusive hårddiskkopior), modifieringar och alla integrerade delar så snart avtalet upphör.

4. Begränsad garanti och Åtgärdade felaktigheter 
4.1 Klick Data AB garanterar att Enheten på vilka programmen levereras är felfri avseende materialfel och utförande under normal användning under en period av ett år från leveransen av Enheten. Denna garanti gäller endast för den ursprungliga Licenstagaren och kan ej överlåtas. 
4.2 Under den ettåriga garantitiden åtar sig Klick Data AB att (1) byta ut alla Enheter som inte uppfyller föregående garantiåtaganden under förutsättning att Licenstagaren på egen bekostnad returnerar sådan Enhet till Klick Data AB eller ett auktoriserat försäljningsställe för Klick Data AB tillsammans med en kopia av köpehandlingen, eller (2) om Klick Data AB eller det auktoriserade försäljningsstället inte kan leverera en utbytesEnhet som är felfri med avseende pÅ materialfel eller funktion kan Licenstagaren säga upp avtalet genom att lämna tillbaka programmet och få pengarna tillbaka. 
4.3 Den garanti som redogörs för ovan gäller inte för Enhet som har skadats till följd av olyckshändelse, felaktig användning, ovarsam behandling eller som följd av service eller modifikation utförd av någon annan än Klick Data AB eller ett auktoriserat försäljningsställe. 
4.4 Bortsett från de åtaganden som beskrivs i detta avtal, eller om svensk rätt så kräver, har dessa Utbildningsvaror inga andra garantier vare sig muntliga, skriftliga eller underförstådda eller garantier för säljbarhet eller lämplighet för visst ändamål. Samtliga utbildningsvaror säljs i befintligt skick. Klick Data AB och deras Återförsäljare avvisar alla garantikrav som inte motsvaras av garantier i denna avtalstext. Licenstagaren står hela risken för kvaliteten och prestanda hos Utbildningsvaran. Skulle det visa sig att Utbildningsvaran är felaktiga, är det Licenstagaren och inte Klick Data AB och dess leverantörer som skall stå för hela kostnaden för nödvändig service, reparationer och andra åtgärder för att korrigera felaktigheter. 
4.5 Enheter avsedda för datorer har optimerats för att användas på maskinvara enligt vad som anges på Enheten. Av den anledningen finns en risk att somliga delar av utbildningsvarorna inte fungerar så effektivt eller förorsakar data- eller driftfel när utbildningsvaran används på andra maskinvaror eller uppspelningsanordningar. Klick Data AB garanterar inte att funktioner som finns hos dessa utbildningsvaror uppfyller Licenstagarens krav eller att användningen av utbildningsvarorna kommer att ske felfritt och utan driftstörningar. Licenstagaren har själv ansvar för val av utbildningsvara och maskinvara för att uppnå de resultat som önskas, samma sak gäller för installation, användning och resultat som erhålls från Utbildningsvaran. 
4.6 Samtliga Licenstagarens rättigheter och samtliga Klick Data AB:s och dess Återförsäljares skyldigheter finns angivna i dessa villkor. Klick Data AB eller dess leverantörer är inte under några som helst förhållanden ansvariga inför Licenstagaren eller någon annan tredje part för skador, inklusive direkta eller indirekta skador, kostnader, förlorad förtjänst, förlorat kapital eller andra skador som beror på bristande funktion hos dessa utbildningsvaror eller bristande förmåga att använda dessa. Denna friskrivning omfattar inte personskador.


Så här hanterar Klickdata AB personuppgifter (GDPR) Läs mer här!