fbpx

Vilka mått avseende ROI finns och hur räknar man hem en investering i Klickportalen K3- finns det en fallstudie eller fallstudier på detta?

Publiserad i kategori: LMS
Vilka mått avseende ROI finns och hur räknar man hem en investering i Klickportalen K3- finns det en fallstudie eller fallstudier på detta?
Vilka mått avseende ROI finns och hur räknar man hem en investering i Klickportalen K3- finns det en fallstudie eller fallstudier på detta?

En investering med Sitelicens i Klickportalen K3 bygger på att Klick Data levererar ett värde som motsvarar förväntningar och som ger lönsamhet i organisationen antingen i ökade intäkter eller i besparingar eller en kombination av dessa. Det skiljer inte från någon annan investering.

Värdet på Klickportalen K3 kan definieras av totalanvändningen av modulernas tjänster. Måttet på värdet är beroende på målbild. I denna artikel bryter vi ner värdet av tjänsten Sitelicens i delar som omräknas i SEK utifrån en ROI (Return on Investment) kalkyl. Direkta kurskostnader, indirekta kurskostnader i förlorad tid, effektivitetsvinster genom sökmöjligheter och alternativkostnader  för arbetstid är några av de tydliga faktorer som gör en investering i Klickportalen K3 intressant.


Med åren har Klick Data utvecklat e-kurser i sitt ramverk för kunskapsöverföring i Klickportalen K3. Klickportalen K3s tjänster kan delas in i olika moduler. Det sammanlagda värdet av dessa kan beräknas på summan av de enskilda modulernas värde men också av mervärdet av dess samverkan. (Det är t.ex svårt att skilja Apples tjänst iTunes Store från iPodspelaren. Det ena samverkar med det andra i en upplevd enhet av enkelhet av att kunna spela valfri musik legalt).

Med detta sagt försöker vi här dela in värdet i mätbara delar för att kunna ge våra kunder mått att mäta och se värdet av för att se investeringen som en helhet och jämföra med andra liknande investeringar eller alternativ med annan teknik (t.ex. lärarledda kurser eller traditionella undersökningar).

Klick Data e-kurser har sedan tjänsten Sitelicens införts med obegränsad tillgång till Klick Datas tjänst Klickportalen K3 inneburit att värde på

Mått för Klick Datas producerade e-kurser i Klickportalen K3 med Kursspelaren W3


Exkluderar man funktionaliteten till enbart en modul, t.ex. bara e-kurser så kan kostnaden för dessa mätas i t.ex.

1. Antal startade (S) e-kurser, (varje gång någon startar en e-kurs oavsett tidigare start)
2. Antal unikt (U) startade e-kurser (samma person startar samma e-kurs flera gånger, men värdet blir 1 per kurstitel)
3. Antal avslutade (A) e-kurser (när sista videofilen är levererad noteras avslutad i K3)

Mäter man värdet efter antal starter eller unikt antal starter får man t.ex. ett värde om Y SEK/ startad kurs. Det värdet kan ses i jämförelse av att gå en alternativ kurs eller "kurs på stan". Mätt i kursavgift. Det kan också jämföras med att personen har möjlighet att gå en kurs på sina villkor.

Generellt sett så är antal starter per kurs ca. 8-10 gånger högre än värdet för unik kurs, vilket kan tolkas som att en e-kurs delas upp i antal olika delar för att inlärningen skall fullföljas. (Hur äter man en elefant? I delar. En e-kurs i Excel blir därför uppdelad i portioner).

Värdet på avslutad e-kurs ligger ungefär på 5% av påbörjade e-kurser. Det skulle kunna tolkas som att "avhopp" är väldigt stort. Det är väldigt fel. Kunskapen som levereras innan avhopp har inte 0% värde innan 100% av e-kursen är levererad och 100% om 100% av e-kursen gås igenom. Det enda som man vet med värdet avslutad e-kurs är att det tekniskt har startat något på Klickdatas server och att samtliga videofiler inklusive avslutningsscenen är levererad. Om användaren sätter på en e-kurs och går från sin skärm och sen låter "Klick datas e-kurs i Y"  stå på så kommer den att bockas som avslutad. Huruvida han/ hon lyssnat eller lärt sig något är ingen garanti. En användare som startar en gång och kör igenom hela e-kursen har därför betydligt mindre sannolikt lärt sig lika mycket som en som startat 10 gånger och valt att hoppa över delar och inte tekniskt sett "är klar". Att användaren plockat ut det han eller hon behöver ur en e-kurs utan att tekniskt sett avsluta e-kursen genom att låta den sista filen levereras saknar därför betydelse. Måttet avslutad e-kurs blir ett snett mått på effektivitet av utnyttjande av Klickportalen K3.

Supportsystem- Minimera tiden för utbildning med onlinekurser och undervisning på nätet som ger resultat

Approachen är att en användare oftare och oftare väljer att hoppa in i Klickportalen K3 och bara lösa sitt problem med det avancerade sökindexet som möjliggör att med pincettmetoden välja det man är intresserad av att lära: tex "Perspektivförskjutning" i Photoshop. Om Klickportalen K3 används en gång för att lösa ett problem för en användare inom organisationen på 6 minuter som andra leverantörer löser på 6 timmar, 6 dagar eller 6 veckor så har det ett stort värde utifrån alternativkostnaden, dvs. effektiviteten av vad man kan göra av sin tid på annat. Enkelheten har sitt pris utifrån supportperspektivet.
Tidsvinsten det tar för en användare att hitta rätt kunskap utan att behöva spendera onödig tid har ett högt värde, vilket gör att tidsanvändningen av Klickportalen K3 är ett trubbigt instrument för att mäta värde av tjänsten.

KD illustrations Vektor 180227

Utan repetition ger en utbildningsinsats svagt resultat efter en tid. Det dyker alltid upp frågor som mottagaren glömt eller har behov av att repetera. Skaffar man inte ett system som möjliggör enkel och problemfri repetition så faller kunskapen med tiden. Minsta motståndets lag gör ofta att nyfikenheten stillas utan påfyllning av kunskap och över tiden sjunker kompetensen. Enkelheten i K3 gör att det används och därmed är en viktig faktor för lönsamhet tillgängligheten för K3.  

 

Med Klickportalen K3s inbyggda indexering av alla e-kurser i små segment som är sökbara med funktionen K3Direkt möjliggöra snabb repetition. Användaren kan snabbt stilla sin nyfikenhet och ta reda på det han / hon behöver för stunden. En initial utbildningsinsats förstärks och användaren kommer snabbt ihåg mycket bättre än tidigare. Med K3 får man ett supportstöd som är oslagbart. Både fördjupning och en komplett kurs på skärmen online samt uppföljning med repetition på egna villkor. Det blir en markant skillnad. Att kalla Klickportalen K3 för ett renodlat supportsystem för programvaror stämmer sålunda allt annat lika oaktat de andra funktionerna i K3.

Övergripande mål för verksamhetsansvariga HR-chefer och it-chefer

Som ansvarig HR - chef eller itansvarig önskar man och har ansvar bl.a. för att medarbetare och personal inom organisationen

a. kan de system och programvaror som företaget investerat i och därigenom når de effektivitetsvinster man eftersträvar i produktion och verksamhet.
b. att supportkostnaderna minimeras och problemen som uppstår pga av it-investeringar hålls till ett minimum.
c. att nyinvesteringar i uppgraderingar löpande sker med en väl genomtänkt utbildningsstrategi och implementeringsplan
d. att det finns projektverktyg för att uppfölja kompetensutveckling så att nödvändig kompetens finns inom organisationen
e. att företagets värderingar, rutiner, historia och arbetsuppgiftsbeskrivningar snabbt kan kommuniceras ut och inläras av nyanställda
f. att det finns exitundersökningar för personal som slutar för att få återkoppling och feedback på nödvändiga förbättringar runt HR-strategin och företagets vision, mål och varumärke utifrån attraktionskraft som arbetsgivare

De flesta kunder till Klick Data använder Examina E3 modulens och dess tester som metod för att mäta om kunskap har kommit på plats. Administratören sätter genom modulen Uppdrag U3 ett kunskapsmål. En kunskap skall förvärvas.
Exempel: Administratören väljer en kunskapskälla: Lämpligtvis en e-kurs producerad av Klick Data. Efter genomförd delmoment ”Gå e-kursen X” följs detta upp med ett test ”Prov på e-kursen X”. Uppgiften har här två delmoment som vardera kan ha en deadline eller tidsgräns. Administratören , t.ex. HR ansvarig kan följa kunskapsinsatsen genom statistikverktygen i Admin A3. Påminnelser om förseningar eller uppföljning kan ges. Genom att kunskapsmål ofta sätts gentemot en grupp av individer kan statistik enkelt få fram vilka i gruppen som genomfört olika delmoment och vilka som ligger efter och enkelt kan få påminnelsemail inifrån K3. Målstyrningen med Uppdrag U3 medför en betydligt ökad chans för lyckade resultat av användningen och är ett effektivt och uppskattat verktyg för ökad kunskap i alla organisationer.

Används inte Uppdrag U3 så blir utfallet annat. Det finns kanske bara ett syfte att ge en personalförmån på frivillig basis med en "möjlighet" för personalen att tillgodo göra sig kunskap.


Processen att använda Klickportalen K3 som ett styrverktyg utan e-kurser växer

Uppdrag U3 är annars ett målstyrningsverktyg som alltmer används utan inblandning av Klick Datas producerade e-kurser. Alltsedan 1992 har Klick Data producerat egna e-kurser som levererats i ett för tidsperioden optimalt format. Idag är det endast på Internet som vi levererar via Kursspelaren W3. Runt denna mediaspelare som har fördelen av att vara optimerad för vårt indexerade system K3Direkt, som möjliggör att hitta kunskap på små detaljnivåer inne i videofiler, har en rad olika moduler lagts till som lever på egna meriter.

Dessa moduler med Testproduktion Q3, Examina E3, Egna Dokument D3, Uppdrag U3, Certifiering C3, Opinion O3 motsvarar långt mer värde än kostnaden för en Sitelicens, även utan att det funnits en enda e-kurs från Klick Data publicerad.
Användningen av dessa moduler växer i omfång och andelen e-kurser minskar procentuellt sett även om antal startade e-kurser av våra betalande Sitelicenskunder ökar. Lärplattformen och kompetenssystemet Klickportalen K3 tar mer överhanden. Både i värdekedjan och i praktisk användning.

Idag har väldigt många kunder ett fokus på Klickportalen K3 utifrån Uppdrag U3, Examina E3 och Testproduktion med uppföljning i enkätverktyget Opinion O3. Det innebär att kunder som kanske initialt har skaffat Klickportalen K3 för en utbildningssatsning i Microsoft Office stannar kvar när de upptäcker fördelarna med systemets alla moduler även när utbildningsbehovet i programvaror minskar. Så vägen från utbildning med e-kurser till atta använda Klickportalen k3 som ett effektivt styrverktyg för organisationens processer ökar. Kunskapsdrivna organisationer strukturerar och kravställer att kunskap finns på rätt plats hos rätt medarbetare ute i organisationen och de använder klickportalen K3 som verktyg i ökad grad. 

Värde av modulerna i Klickportalen K3 och Klick Datas prismodell

Klick Datas onlinesystem för utbildning på webben har utvecklats kraftigt. Vår prismodell har förblivit densamma. Även den genomsyras av våra värderingar av att vara transparent, rak och enkel att förstå. Vi har inga dolda kostnader och finstilta paragrafer som ger kunden huvudbry. Vår prismodell är enkel att budgetera, skalbar och syftar till att användningen av Klickportalen K3 ute i organisationen skall vara så enkel att K3 används för stora och små uppgifter.

Värdet av att lösa ett kunskapsproblem ökar ju fortare okunskap blir till AHA upplevelser. Om Klick Data löser ett problem på 6 minuter med en enkel webbsökning och en indexerad delavsnitt i en e-kurs, som det tar andra leverantörer och traditionsmässig utbildningslösningar att leverera på 6 timmar, 6 dagar, 6 veckor eller 6 månader att leverera så att mottagaren och medarbetaren förstår så har det ett värde i sig. Lätt att lära direkt när behov uppstår skapar en lätthet för kunderna att ta verktyget K3 till sig. Om vi hade en krånglig och svårbegriplig avtalsmetod skulle detta falla på eget grepp.

Vi använder något som skulle kallas smörgåsbords-modellen eller buffé-modellen. "Utbilda er och använd så mycket ni vill till ett fast pris i Klickportalen K3 och dess moduler". Skulle kunden vilja skala bort moduler så kan vi göra det, men vi vet med vår breda erfarenhet att behov som inte finns initialt uppstår med tiden. Då är det ofta krångligt att definiera nya behov. Kunder har inte samma behov idag som imorgon, men de har i princip alltid ett konstant utbildningsbehov. Så länge som Klick Data har funnits sedan 1992 så har vi utvecklat oss med kunderna och med marknaden. Men vår grundläggande princip att vara enkla att ha göra med kvarstår och genomsyrar vår prismodell.

Sen uppstår något som är självklart för de som använt Klickportalen K3 ett tag. Helheten överstiger värdet av de enskilda delarna. Modulerna i K3 är tillsammans mer värda än var för sig. Värdet av att ha allt inom kunskapshantering och kompetensfrågorna i ett system som enkelt samverkar och är lättöverskådligt och lätthanterat är mycket värdefullt.

Endast undersökningsdelen har fler kunder tjänat in systemet K3 på då det är mer lönsamt i sig med hela kostnaden än ett konkurrerande system på marknaden. Osv, osv. Exemplen är många. Och fler kan vi ge.
Kontakta oss för en offert och en demo av utbildningssystemet Klickportalen K3 så berättar vi mer om vad det kostar för ert företag och organisation.

Många företag förstår inte hur mycket värde de får med ett Sitelicensavtal med Klickportalen K3. Vi har en enkel modell för hur vi tar betalt som bygger på en enkel princip. Det skall vara lönsamt att bli kund till Klick Data för alla våra kunder. Välkommen!

  


Så här hanterar Klickdata AB personuppgifter (GDPR) Läs mer här!