fbpx

FAQ för Klick Data Learning Management System KLMS

KlickData KLMS är en lärplattform som alla organisationer har nytta av. Kommuner, företag, skolor. Här har vi samlat några av de frågor (FAQ) som dykt upp i kontakten med våra kunder som söker rätt lösning för sin digitala utbildningsstrategi och interna akademi. Med 28 års erfarenhet av digitalt lärande i Sverige vågar vi påstå att vi är testade av våra kunder och levererar lösningar som fungerar idag och i framtiden. Med enkelhet som ledord.

Vad är KlickData KLMS ?

Klick Data KLMS är en lärplattform där företag, kommuner, organisationer kan skapa en digital Akademi med kurser för att utbilda och validera medarbetare i verksamhetskritiska kunskaper. 

I läplattformen KLMS finns en användarmiljö och en administrationsmiljö. Varje användare har en egen login till systemet och en personligt anpassad meny för den persobliga utvecklingen. Genom e-learningens fördelar av att ge utbildning tillgänglig och lättåtkommlig i mobil, taböet och datormiljö utan krav på närvaro i tid och rum kan utbildningsinsatser anpassas till när den bäst behövs och på rätt plats i tid och rum.

Klick Data har arbetat med att effektivisera organisationer i sin digitala utbildningsstrategi alltsedan starten 1992. Sedan 2003 har plattformen Klickportalen K3 varoit en ledande plattform för utbildning i Sverige. Med KlickData KLMS har Klick Data tagit sin snart tre decennier långa erfarenhet av vad som fungerar och inte fungerar till en ny nivå med bolagets tydligaste ledord: ENKELHET. 

Det ska vara lätt att lära (pedagogik).
Det skall vara lätt att förstå systemet (UX).
Det ska vara lätt att administrera (HR-avdelningen).
Det skall vara lätttillgängligt (mobil/padda/dator).
Att skapa egenanpassade och för verksamheten anpassade kurser skall vara lätt (Kursskapande).
Det ska vara lätt att skicka ut kurser till de som behöver gå utbildningen (Tilldela).
Det skall vara lätt att följa upp (Påminnelser) .
Och framför allt skall vara lätt att se utfallet av utbildningsbudgeten (ROI).

Med KlickData KLMS (Klick Data Learning Management System) blir det enkelt att förstå vilken nytta som digitalt lärande ger för 20-talet.

Utbildning online. Enkelt. 

Dessa sidor är FAQ /Frequenly Asked Questions) om KlickData KLMS. Vi har även FAQ om det äldre Klickportalen K3 och Generella FAQ om allmänna frågor.

Länk

Beskriv hur plattformen kan anpassas efter vår grafiska profil.

Beskriv hur plattformen kan anpassas efter vår grafiska profil.

Den grafiska profilen som KlickData KLMS erbjuder är att ge ert företag sin logotype uppe i vänsterhörnet vid menyn och vid behov ändra färger i meny för medarbetare/ Användare och Administratörer 

Länk

Beskriv hur gränssnittet ser ut för olika användare/roller.

Beskriv hur gränssnittet ser ut för olika användare/roller.

Användardelen har menyer och sektioner som styrs helt av administratören.  Admindelen har sin miljö och menysystem för att se statistik, tilldela resurser til användare och hantera användarkonton. Samt tilldela kurser till användare, grupper och hela organisationen.

Länk

Vilka plattformar fungerar tjänsten på? Är gränssnittet responsivt?

KlickData KLMS är en tjänst som fungerar på alla operativsystem (Mac/PC) och webbläsare samt i dator, tablet/iPad samt i smartphones och mobiler med iOS och Android via webbläsare genom respons design anpassade för alla skärmstorlekar.

Länk

Beskriv hur användare kan synkas in till systemet.

Beskriv hur användare kan synkas in till systemet.

Användare importeras in i systemet via en importfunktion där fördefinerade mallar gör det lätt att importera så att fälten blir korrekta. För våra större kunder med bl.a. 4100 användare har vi en sFTP säker anslutning med AWS, där den kunden exponerar ut en fil som sedan automatiskt importras in till KLMS med ett script. Denna lösning gör importen säker och enkel.Admingränssnittet är enkelt under Admin/ Användare/ Impor.

Länk

Beskriv hur lärplattformen KlickData KLMS kan hantera kurser som ska vara tillgängliga för alla medarbetare.

Beskriv hur lärplattformen KlickData KLMS kan hantera kurser som ska vara tillgängliga för alla medarbetare.

Kurser som skall var otillgängliga för hela organisationen ; dvs. till alla i Akademin skapas först i verktyget Skapa. Denna modul kan ges tillgång till i användardelen då vi tror på kraften av att lära genom att lära andra och att skapa en organisation där alla medarbetare bidrar till kunskapsmängden som skall läras ut. På samma sätt som sociala media skapas av alla eller Wikipedia som också skapas av alla i en gemenskap om att värna allas rätt till kunskap. De administratörer som inte tror på denna modell utan vill ha kontroll av kunskapen i kurserna kan stänga av modulen/Menyn Skapa för användarna / medarbetarna som då bara har tillgång till färdiga kurser. Skapandet av kurser sker då bara med gruppadmin eller huvudadmins.

Genom att Publicera kursen till individ, grupp eller hela Akademin finns kursen tillgänglig till alla i organsationen. Vill man publicera den publikt så finns den tillgång till alla akademier och organisationer. Vill man sätta ett pris på kursen så går det också bra. Klick Datas ambition r att skapa Kunskapens Facebook och att alla kurser kan precis som Facebookinlägg vara privata inom en begränsad krets; Organisationen eller gruppen eller publikt till alla. Målsättningen är att bygga upp ett bibliotek med kurser som hamnar rätt i alla organisationer. Den sociala delningen är en grundläggande faktor i vårt tänk och vår vision. 

Bäst gestaltat av vårt tankesätt är vårt samarbete med WOK där KLMS har tillgång till en halv miljon faktabaserade flervalsfrågor som det går att bygga tester kring. Och där användarna i WikiMaster bygger vidare på Wikipedias artiklar genom att skapa flervalsfrågor i spelappar. Dessa kan hämtas in till KLMS och bli del av kursernas tester. KLMS är därför en del av ett större sammanhang med sitt CRS engagemang.

Länk

Vad är Klick Data Open Library (KOL)?

Klick Data Open Library, eller KOL som vi förkortar det, är Klick Datas publika databas av kurser som användare kan komma åt och ta för sin kompetensutveckling. Klick Datas kunder som bygger egna företagsanpassade kurser kan lägga upp dessa i sina akademier och de kan också publicera dessa publikt så att de blir tillgängliga i hela Klick Datas ekosystem. Om en kommun skapar en bra kurs som fungerar och är uppskattad i den kommunens akademi kan andra kommuner få tillgång till denna kurs i den kommunens KLMS akademi. Ungefär på samma sätt som ett Facebooksinlägg är publikt. Grundtanken är att goda kurser ska komma fler till del. Att inspireras av varandra. 

KLMS FAQ system hantera kurser sv 201013
När globensymbolen är hel utan att vara överkorsad är kursen publik. Överkorsad: Ej tillgänglig kurs för andra än denna akademi. Förutsatt att kursen är publicerad av administratören. Symbolen innan med de cirkulära pilarna. Som även den kn vara överkorsad och därmed ej publicerad utan bara tillgänglig för administratören och kursskaparen. 

Kurserna från Klick Datas Publika kursdatabas kan också användas som mallar och anpassas genom att frågorna förändras i tester, kursmaterial bytts ut och introduktioner, syfte och mål ändras.

Länk

Beskriv om och hur systemet kan hantera kurser som endast ska ses av vissa medarbetare, exempelvis: alla i en förvaltning eller delar av en förvaltning (förskola, grundskola, gymnasieskola).

Beskriv om och hur systemet kan hantera kurser som endast ska ses av vissa medarbetare, exempelvis: alla i en förvaltning eller delar av en förvaltning (förskola, grundskola, gymnasieskola).

Kurser som skall tilldelas vissa medarbetare kommer i steget för kurstillgång 

att ges till en grupp (som tidigare definierats under Admin/Konton/Grupper) . Dessa får då se tillgången av kurserna genom att de definieras i användarnas Sektioner som också styrs av admin. Tilldelade kurser som admin vill och önskar att medarbetare skall gå finns tillgängliga i egna definierade sektioner men också  i den första sektionen Resultat där flikarna Startade Tilldelade och Färdiga är huvudflikar. 

Öppna Kurser likväl som egna skapade kurser kan tilldelas vid skapande eller genom listor i admingränssnittet.

Länk

Beskriv om och hur en kurs kan göras tillgänglig utanför systemet för exempelvis en nyanställd som inte har börjat än.

En kurs som skapas får en länk när den skapas. På samma sätt som Zoom eller Teams skapar en välkomsttext på ett videomöte, som man kan klippa in i ett mail och bjuda in skapas en kurslänk till Klick Datas KLMS som leder in till KLMS. Användaren kan då signera upp sig och gå denna kurs. 

Angående externa användare: För närvarande måste kontot vara skapat i kundens akademi men denna lösning kommer att ändras inom kort så att respondents utan access kan ta en undersökning, test eller kurs utan tillgång till systemet.
Undersökningar kan också komma att skapas med anonyma konton som begränsas till en per ip om så är nödvändigt. 

Länk

Finns en lista över terminologin och vad betyder de olika termerna i EdTech?

Inom Edtech (Education Technology) sektorn så finns det mycket termer som är branschspecifika.

Vissa är inte standard och som konsument är det därför svårt att navigiera och jämföra olika alternativ på marknaden. 
Klick Data har för att vara tydliga definierat en rad termer som vi har en lång lista för på engelska

Vi skiljer bland annat på (online) kurser och e-kurser. (Courses and E-courses). 

E-kurser är en produkt från Klick Data med en egenproducerad e-spelare. En kurs är kursmaterial, tester och enkäter ihopblandat. Kurser är enklare att skapa i KlickData KLMS.
E-kurser är producerade av Klick Data med manus, inspelning, redigering, klippning, indexering och menystruktur inne i en egenproducerad kursspelare. 

Klick Data skapade begreppet videokurser. Vi levererade dem på dåtidens media. Från VHS till CD-ROM. Från CD-ROM till Klickportalen K3. Begreppen har utvecklats från att ha kallats videokurser, cd-kurser till e-kurser. Med Klickdata KLMS lärplattform kommer vi att lägga kundens onlinekurser som vi kort och gott kallar kurser. 99% av alla kurser framgent kommer att produceras av våra kunder. i KlickData KLMS. Det är det stora skiftet som vi gör med KlickData KLMS. 


Länk

Beskriv hur KlickData KLMS kan hantera rollerna medarbetare och chef i systemet (ett inlogg, två portaler?).

Beskriv hur KlickData KLMS kan hantera rollerna medarbetare och chef i systemet (ett inlogg, två portaler?).

Beskriv hur systemet lärplattformen KlickData KLMS kan hantera rollerna medarbetare och chef i systemet (ett inlogg, två portaler?).

KlickData KLMS har en inloggning. Beroende på hur rollen admin är tilldelad kommer menyn admin upp med alla dess funktioner i toppen. KLMS ser en admin även som en ”Learner”; en användare som också har tillgång och sin personliga utveckling och LXP (Learner Experiance) med sitt användargränssnitt. Detta bygger på 17 års erfarenhet av KLMS föregångare Klickportalen K3 (2013-2019), som var uppbyggt på ett likande sätt.

Menyerna är enhetligt anpassade men med olika innehåll och funktionalitet beroende på roll. Två nya roller kommer att tas fram under vintern 2020. Kursskapare och Distributör med en liten variation. Men med samma enhetlighet i menystrukturen. 

Länk

Beskriv er prismodell.

KlickData har allt sedan start 1992 haft ett ledord: Enkelhet.
Detsamma gäller prismodellen. Det skall vara lätt att förstå. Lätt att budgetera. Lättöverskådligt . Och lätt att ta beslut att  teckna avtal. Avtalet är en sida långt. Prismodellen enkel.

Vi tar betalt per användare med en årsavgift.  Det kan modifieras efter behov men vi har en modell där vi lägger till nytta, innehåll och funktioner och där dessa ökas med tid men att avgifterna inte gör det. Det har skapat väldigt långvariga relationer med våra kunder.  Eftersom vi vet att kunden bygger innehåll över tid i andra system skall det också vara lätt att gå över till andra om vi inte sköter oss och omvänt: det ska vara lätt att migrera in och importera användare och innehåll in till KLMS. 

I det avtalsförslag som ni får som kund kommer ni att se kostnaden tydligt och kan beräkna denna. 

Vill ni se och mäta kundnytta och ROI Se vår site: http:klick.site där ni kan dra i reglage och se de generella vinsterna för en organisation med utbildning över tid. 

Länk

Beskriv om och hur man kan importera färdiga kurser i lärplattformen KLMS.

Hur importeras kurser in till lärplattformen KlickData KLMS om de inte skapats inne i systemet? 

Idag laddas kursmaterialet upp inne i modulen Skapa - Därefter sätts de ihop med Författarverktyget som blandar Kursmaterial, Tester och Enkäter. Idag skapas kurser sålunda genom att pusselbitarna Material, Test och Enkät flätas samman i Skapamodulen av Kursskaparen.

Inom kort under vintern 2020 kommer vi ha en importera knapp där SCORM anpassade kurser importeras in i KLMS. Under menyn Admin/ Innehåll som tar materialet som finns i databasen redan intill KLMS. På samma enkla sätt kommer det att gå att exportera ut kurser från KlickData KLMS med SCORManpassat gränssnitt.

KLMS FAQ lagg till kursinnehall sv 201013

Länk

Hur hanterar systemet användare som har startat upp en kurs men inte påbörjat den eller varit inaktiva en längre tid?

Hur hanterar systemet användare som har startat upp en kurs men inte påbörjat den eller varit inaktiva en längre tid?

Användare kan påminnas med en automatisk påminnelse under en satt kursplan, med fyra fördefinerade påminnelser så att inte HR avdelningen manuellt skall behöva påminna om att tilldelade kurser skall genomföras. Vill man påminna individer eller grupp så kan man under Admin/ Konton/ grupp eller Användare skicka epost med påminnelser. 

Länk

I lärplattformen KLMS, beskriv om det finns olika behörigheter för en kursskapare, exempelvis att skapa kurser för hela kommunen eller bara för en förvaltning.

I lärplattformen KLMS, beskriv om det finns olika behörigheter för en kursskapare, exempelvis att skapa kurser för hela kommunen eller bara för en förvaltning.

Kursskaparen kan skapa kurs till sig själv (Privat) genom att Spara. Ofta för att man inte är klar efter första sittningen utan som i allt kreativt arbete lägger man ett pussel innan man är färdig, precis som när man skapar en presentation eller skriver en artikel eller bok. Kursmaterial, Tester och Enkäter är byggstenar

Kursskaparen kan publicera i Akademin ”Publicera”, i Klick Datas Bibliotek ”Publik”  (KOL= Klick Data Open Library) eller till en specifik  användare, grupp.Så en förvaltning inom en kmmun eller avdelning i ett företag, eller en klass i en skola kan tilldelas kursen och bli uppmanade att gå den under en period eller bara ges möjlighet att gå den som en öppen kurs inom en sluten grupp. 

Genom att kopiera existerande kursmaterial från ett bibliotek inom företaget och från sitt egna skapade kursmaterial och tester samt enkäter och modifiera det efter egen smak så blir skapandeprocessen enkel. Stimulerande och rolig. 

En stor del av lärandeprocessen är att själv låta andra lära sig.Precis som man samplar musik och har spellistor har man kurslistor som anpassas efter den egna verksamheten. Man lånar av varandra och inspireras och inspirerar andra. Därför är KlickData KLMS en vital del av "The Knowledge Network" som är en större idé om Kunskapens Facebook. 

Länk

Kan en kursadmin se enskilda användares resultat i systemet? (uppgiftsminimering).

Kan en kursadmin se enskilda användares resultat i systemet? (uppgiftsminimering).

Ja. Under Admin/Statistik. Där kan man se resultat på en bred front eller på individnivå. Om detta inte skall ske sätts denna begränsning av Klick Datas Master Inställning. Klick Data kan t.ex inte se användare och dess resultat i en akademi inom bankväsendet som har banksekretess. Detsamma gäller givetvis lösenord som Klick Data inte kan se och som är encrypted.

Länk

Beskriv hur en kurs skapas från grunden i KlickData KLMS

Beskriv hur en kurs skapas från grunden i KlickData KLMS

En kurs i KlickData KLMS kan ha många källor av kursmaterial

En kurs i KLMS skapas genom att lägga ihop kursmaterial, tester och/ eller enkäter. Detta görs i modulen Skapa. 

Material kan vara valfri digital form såsom en länk eller uppladdad video, Word, PowerPoint, PDF. Eller en textanvisning.
Tester kan vara flervalsfrågor med ett svar eller flervalsfrågor med många svar. Med bild i frågan eller i alternativen. 

Enkäter kan vara öppna frågor eller rangordnade.

Kursdelarna kan skapas av kursskaparen eller hämtas från Akademins bibliotek eller Klick Datas Bibliotek. 

KLMS FAQ system hantera kurser sv 201013

Kursen kan publiceras som privat, publicerad i akademin eller som publik kurs. 

Administratören kan sätta en godkänd krav som gör att admin kan vara moderator av kursmaterial och även ange sig som producent och därigenom certifiera innehåll. Administratören kan också ta bort kurser och förhindra innehåll från externa källor för att hålla akademin inom organisationen ren från bara relevant innehåll.   

Länk

Beskriv hur en kurs byggs upp med olika typer av innehåll: text, bildspel, bild, film, ljudinspelningar, bifogade filer och kunskapstester.

Kan systemet hantera en fråga mitt i en film?

Kan systemet hantera en fråga mitt i en film?

Ja. Det kan ske på olika sätt. Delar man upp ett kursavsnitt i två delar och lägger en test med en fråga emellan går det alldeles utnärkt. Vill man göra en multimediapresentation där frågan ingår i själva filmen så gör man det . 

I Klick data egenutvecklade kursspelare (som ska ses som förstaklass premium) så bygger vi in frågor mellan avsnitten i e-kurserna ”mitt i filmen”. Dessa är dock inte enkla att skapa i KLMS utan dyra produktioner men det går att göra. 

Om en test innehåller en film som ”förinfo” så kommer frågan att vara en del av det ni söker där filmen är en pre-requisit för att svara. Tester skapas som instuderingstester och det är inte samma sak som sluttester (som definierar betyg som kan vara deltagarintyg, diplom eller Certifikat).Tester och dess frågor kan också ha en learning  field / inlära ingsfält som ger ”mer info” för den som tar ett quiz. Quizzen i sig blir därmed ett inlärningsmoment och inte primärt ”ett test”. Det finns väldigt mycket forskning på detta som stärker inlärningens långvariga effekter med test-enhanced learning”

Länk

Beskriv på vilka olika sätt en film kan bäddas in i en kurs skapad i KlickData KLMS .

Beskriv på vilka olika sätt en film kan bäddas in i en kurs skapad i KlickData KLMS .

Ladda upp en film eller skicka upp ett material med en länk är lätt i en kurs. Ange antingen en tillgänglig länk eller ladda upp en fil som skall vara kursmaterial från intranätet och denna film blir en del av kursmaterialet som kan användas som en del i en eller flera kurser som skapas av kursskaparen i KLMS.

Länk

Kan systemet hantera uppladdning av film?

Kan systemet hantera uppladdning av film?

Ja. Kursmaterial läggs upp. Video länkar från Youtube och Vimeo öppnas upp direkt i en spelare direkt från kursmaterialet. 

I e-kursspelaren från Klick Data så används chromakeyteknik sedan 1992. Klick Datas e-kursproduktion är den mest omfattande i Sverige inom datautbildning  . Idag gör kunderna mestadels detta själva i programvaror på nätet som Screenomatic och Articulate, men kunskap om hantverket är något som Klick data har och förmedlar till sina kunder.  Man blir inte Ingemar Bergman för att man har en filmkamera i sin hand. 

Länk

Kan lärsystemet KLMS automatiskt anpassa storleken på en bild och film?

Ja och nej. KLMS använder AWS S3 och där skickas filerna upp. Uppspelningen anpassas till spelaren i mobil, tablet och Desktop dator.Ingen försämring sker vid uppladdningen. 

Länk

Finns möjlighet till integration i KLMS mot Sharepoint för att slippa ytterligare fillagringsytor?

I KLMS lagras allt i Amazon Web Service (AWS) som är det ledande systemet för uppskalning på Inernet och används av alla stora aktörer som Netflix mm.. Om motivet för att spara mot Microsoft Sharepoint är att minska dubbelagring av filer i Sharepoint och i KLMS, så anpassar vi lagringen med några timmars utveckling. Vi kanske inte helt förstår frågans dimensioner varpå mer förklaring behövs.

Länk

Beskriv vilka olika frågetyper som systemet KlickData KLMS erbjuder.

När man skapar en test i lärplattformen KlickData KLMS; vilka typer av frågor kan man skapa?

  • Finns envalsfråga? Ja
  • Finns flervalsfråga? Ja
  • Finns para ihopfrågor? Nej inte än, men vi utvecklar detta vintern 2020
  • Finns rangordna? ej inte än, men vi utvecklar detta vintern 2020.
  • Finns markera i bild? Ja.
  • Markera i lucka? Nej inte än, men vi utvecklar detta vintern 2020.
  • Finns fritext? Ja. 

Noterbart är att skapandet av en test från en kursskapare kan ske med hjälp av urval av flervalsfrågor ur en databas av över en halv miljon (500000) flervalsfrågor (Multiple Choice Questions= MCQ) via WOK databas där frågorna är indexerade genom Wikipedias artiklar. Dessa kan modifieras och anpassas med ändringar av alternativen, bilder och formuleringar. Läs mer på engelsk FAQ

Länk

Kan man välja ut vilka frågor som ska vara obligatoriska för alla och vilka frågor som ska slumpas i ett kunskapstest?

Detta existerar i det äldre Klickportalen K3 och ligger i roadmappen under oktober tillsammans med Study Quiz, Labirithtest och Final Test.

Final Test skall slumpa ett antal frågor från en pool av frågor. Detta sker redan idag när man skapar tester genom att använda WOK frågedatabasen. Väljer man ”Science ” som Wikipediaartikel får man fram 3400 frågor och ur dessa kan man slumpa fram ett visst antal.

 På samma sätt kommer man att slumpa fram ett antal frågor ut den egna poolen av frågor som man själv skapat. Admin och kursskaparen kommer också kunna att ihop tester till större tester om man vill detta. 

Länk

Beskriv vilka inställningar som kan göras för ett kunskapstest?

En kunskapstest kan vara fri som egen Test. Det är att betrakta som övning. För att ett betyg, ett Diplom eller ett Certifikat ska kunna sättas skall ett test knytas till en kurs. En kurs kan bestå av bara ett test eller flera deltest eller valfritt antal kursmaterial (källor). Ett sluttest har ett slutbetyg. Som kan vara Deltagarintyg, Diplom eller Certifikat.   Deltagarintyg får man om man inte når en ´nivå för godkänt eller om sådant saknas. Ett Diplom får man om man sätter en nivå i procent på sluttestet, tex. 70%. Certifikat är samma sak som Diplom men med fler än en gradering för godkänt. Man kan sätta A+, A, A- eller Mycket väl godkänt, Godkänt och Underkänt eller välja vilken gradring man vill. 

Varje fråga kan ha flera olika poäng beroende på svar. Importeras det in frågor från WOK i testerna så är ett alternativ korrekt och 3 alternativ inkorrekta. 210000 av de halv miljonen frågorna har bilder frun Wikipedias bilddatabas Wikimedia Commons. De kan ändras efter behag. Är de för lätta kan de göras svårare. Är de för svåra kan de göras lättare. Är de felaktiga så kan de korrigeras.   

Klick Data har arbetat med frågor sedan 1998 i modulen Examina och är experter inom området då grundaren Erik Bolinder byggde WikiMaster och WikiFlip appen i sitt CSR projekt på toppen av Wikipedia under 7 år.

Länk

Gräns för godkänd?

Gräns för godkänd sätts av kursskaparen

(AUC = Academy User Creator) i kursen genom att a. Välja Slutresultat som är Deltagarintyg, Diplom eller Certifikat.Deltagarintyg får man om man inte når en ´nivå för godkänt eller om sådant saknas. Ett Diplom får man om man sätter en nivå i procent på sluttestet, tex. 70%. Certifikat är samma sak som Diplom men med fler än en gradering för godkänt. Man kan sätta A+, A, A- eller Mycket väl godkänt, Godkänt och Underkänt eller välja vilken gradring man vill.

Gräns för godkänd kan helt anpassas till  omständigheterna och  målgruppen.

Länk

Efter hur lång tid får man göra om testet om man inte blivit godkänd?

Detta är något som kursskaparen bestämmer. Ett sluttest (Final Test) kan vara en gång eller repetitivt. Denna funktion kommer att ha en tidsgräns inbyggd. (Fn. har vi inte det men det är självklart en funktion som vi lägger till och det är enkel programmering.

Länk

Tidsbegränsning?

En kurs kan vara öppen för evigt eller ha en tidsbegränsad period för tillgänglighet precis som ett event.

Länk

Se rätt svar om man svarat fel?

Efter att man har tagit ett test kan man idag se frågornas svar och se vilket eller vilka svarsalternativ som är rätt och se vad man har svarat (Som DN Quiz) .Detta är dock bara början.  Vi har också länkar till ”facit” genom länkar man lägger in eller till de relevanta Wikipediaartiklarna. 

Vi kommer också programmera så att det inte skall vara möjligt att se svaren i efterhand och utöka till att man SKALL se svaren efter varje fråga och lära sig mer i ett Study Quiz och Labyrinttest

Länk

Lägg in kommentarer vid svar?

Öppna frågor har inmatningsfält som man kan ”kommentera i”. 

Länk

Beskriv var man kan skapa kunskapstester i en kurs. Efter olika delmoment och/eller i slutet av en kurs?

Kursskaparen kan lägga in valfritt antal tester i en kurs som delmoment och välja om de ska vara obligatoriska eller frivilliga övningar. Kursskaparen kan välja vilket Test som är Sluttestet och som renderar i ett Deltagarintyg, Diplom eller Certifikat.

Länk

Beskriv vilka olika inställningar en kursskapare kan göra i en kurs.

Kursskapare kan sätta frivillig eller obligatorisk del i kursavsnitt. Lägga till kursmaterial, tester och enkäter/ undersökningar. Utöver lägga in bilder och filmer i tester samt mycket annat. 

Länk

Kursen tillgänglig efter att man blivit godkänd?

Kursen kan repeteras och man kan återvända för att se resultat och gå om kursmoment. Repetition är moder till inlärning .

Länk

Fortsatt tillgång till kursen efter kursavslut?

Kursen kan repeteras och man kan återvända för att se resultat och gå om kursmoment. Repetition är moder till inlärning.

Länk

Gå vidare i kursen innan man har blivit godkänd på en del i kursen?

Om kursmomentet är obligatoriskt så måste man gå igenom avsnittet innan man kan gå till nästa avsnitt. I fallet med kursmaterialet trycker man på en knapp för ”Jag är klar med momentet”. I fallet med test så går man igenom testet. Idag finns ingen sådan gräns att man skall gå vidare när man är godkänd, men detta är något som vi kommer lägga in i oktober.

Länk

Kan kursen generera ett diplom?

Ja. Ett sluttest har ett slutbetyg. Som kan vara Deltagarintyg, Diplom eller Certifikat.   Deltagarintyg får man om man inte når en ´nivå för godkänt eller om sådant saknas.” 

Ett Diplom får man om man sätter en nivå i procent på sluttestet, tex. 70%. Certifikat är samma sak som Diplom men med fler än en gradering för godkänt. Man kan sätta A+, A, A- eller Mycket väl godkänt, Godkänt och Underkänt eller välja vilken gradring man vill.

Dessa diplom och resultat kommer man kunna exportera till sin LinkedIN profil. (kommande funktion). Administratören ser också utvecklingen på individ och gruppnivå.

Länk

Obligatorisk att gå om kursen (förnyad certifiering) efter en viss tid?

Detta är en funktion som kursskaparen kan skapa genom att kopiera befintlig kurs och skicka ut igen. 

Det kan vi sätta in med en kalenderfunktion i framtiden som då kopplas till Outlook och Google Calender.

Länk

Kan man ange ett publiceringsdatum?

Kan man ange ett publiceringsdatum?

Ja, både datum för skapad, publicerad och ändrad

Länk

Går det att lägga in fysiska moment som delmoment i en kurs och som måste klar-markeras för att användaren ska kunna gå vidare? Vem kan klar-markera?

Går det att lägga in fysiska moment som delmoment i en kurs och som måste klar-markeras för att användaren ska kunna gå vidare? Vem kan klar-markera?

Ja, till exempel kan man som ovan lägga in en film med instruktioner och tilldela en grupp som sedan får klarmarkera tillsammans.

Länk

Beskriv om och hur man kan skapa en light-kurs med utvalda delar från en master-kurs där man endast redigerar master-kursen.

Beskriv om och hur man kan skapa en light-kurs med utvalda delar från en master-kurs där man endast redigerar master-kursen.

Ovan kan vi se en kurs i redigeringsläge där vi kan lägga till, ta bort och kopiera från en masterkurs enkelt.

Länk

Beskriv hur kursinnehåll kan byta ordning i en kurs.

Beskriv om det finns en händelselogg per kurs och vad den i sådana fall loggar.

Beskriv om det finns en händelselogg per kurs och vad den i sådana fall loggar.

Händelseloggen som admin får är på vilken del som användaren befinner sig på. Startad, Ej startad och genomförd. 

Nedan är ett exempel på en kurs med olika delar av material, både text, film och test. Det går att följa varje steg och se vad som är klarmarkerat (genomfört) och antal rätt på tester mm.

Länk

Finns versionshistorik och kan man återgå till en tidigare skapad version?

Du kan döpa din skapade kurs till exempelvis Code of Conduct med underrubrik Version 1 201001 och nästa kurs Code of Conduct Version 2 201008 etc för att sedan ta bort ej aktuella kurser eller tester.

Den versionshistorik som tex finns i Google Sheets finns ej i dagsläget.

Länk

Beskriv medarbetarens startsida, vilken information finns på den?

Beskriv medarbetarens startsida, vilken information finns på den?

Som medarbetare (i denna vy användare) kan du välja vad som ska finnas på anslagstavlan (i detta exempel Resultat och Öppna kurser). Här kan du även navigera dig från Översikt till din egen Statistik (se horisontell toolbar ovan). Som medarbetare kan du även skapa kurs, enkät m m – till exempel semesteröverlämning eller presentation av ett specialområde. Du har även en Hjälp-sektion med FAQ. 

Alla sektioners innehåll för organisationen, grupp och individnivå stryps av administratören i Admin/ Inställningar/ Sektioner. KLMS är förberett för att i framtiden kommer AI rekommendera liknande kurser på samma sätt som Netflix i egen sektion.

Länk

Beskriv hur en medarbetare visuellt kan få en överblick över pågående, avslutade, obligatoriska och tillgängliga kurser.

Beskriv hur en medarbetare visuellt kan få en överblick över pågående, avslutade, obligatoriska och tillgängliga kurser.

Här ser vi ett exempel på det kursmaterial jag läst (genomfört). Här finns, som visades på förra bilden även tillgängliga kurser under denna vy och adminstratör/chef kan tilldela medarbetare obligatorisk kurs eller certifikat.

Länk

Beskriv vilka olika typer av notifieringar en medarbetare kan få.

När kurser skapas kan välkomsttal och påminnelsemail sättas till de medarbetare som skall gå kursen. Automatiskt ligger förvald 4 påminnelser men dessa kan ändras. Medarbetare kan få notiser via mail på ett personligt plan via Admingränsnittet. 

Pushmeddelanden har inte utvecklats men koppling till Kalenderfuntktion kommer att skapas i December 2020/ Januari 2021 i vår roadmap.

Länk

Hur kan en medarbetare se en progression över hur långt hen har kommit i kursen.

Hur kan en medarbetare se en progression över hur långt hen har kommit i kursen.

Bilder: Här kan vi se ett färdigt resultat av ett test genomförts. Det går även att se hur långt du sett av en film, hur många frågor som besvarats etc. 

I landningssidan eftyer inloggning ser användaren de kurser som finns tillgängliga för han eller hon i systemet KLMS. De visas i sektioner. Överst bland sektionerna finns sektionen Resultat. Där kan användaren se vilka kurser som är tilldelade, vilka som är startade och vilka som är avslutade. 

Länk

Vilka plattformar (dator, surfplatta, mobil) kan en medarbetare genomgå kursen på?

Vilka plattformar (dator, surfplatta, mobil) kan en medarbetare genomgå kursen på?

Här visas det responsiva gränssnittet i en mobilvy. Medarbetaren kan använda KLMS på dator, surfplatta och mobil.

Länk

Beskriv chefens startsida, vilken information finns på den?

Beskriv chefens startsida, vilken information finns på den?

Ovan ser ni både vertikal och horisontell vy för chefen i sin administratörsroll

Länk

Beskriv hur rollen chef och medarbetare separeras.

Beskriv hur rollen chef och medarbetare separeras.

Chef får administratörsbehörigheter (ej superuser utan admin över sin grupp) och kan se aktiviteter och progress för sina medarbetare medan medarbetare endast har tillgång till egen aktivitet och progress. Som chef har du två behörigheter som är separerade, en egen för dig och en som administratör

Länk

Beskriv hur vyn för chefer ser ut.

Hur ser chefen sina medarbetare?

Vad ser en chef?

Vad ser en chef?

Dels har du tillgång och möjlighet att dela kurser/certifikat/enkäter mm till dina medarbetare och du kan även enkelt skapa eget material. Du ser din progress och även dina medarbetares

Länk

Hur ser kopplingen ut chef/medarbetare?

Hur ser kopplingen ut chef/medarbetare?

Chefen har dels en egen sida för sin progress och sina kurser som användare (se bild ovan, aktiv i sin flik användare) och är även administratör för sin grupp medarbetare och kan följa både aktivitet och statistik.

Länk

Beskriv hur en chef kan tilldela sina medarbetare olika obligatoriska kurser.

Som administratör/chef kan du lägga in kurser och ge dina medarbetare tillgång till dessa. Det kan vara både kurser, enkäter, test och utvärderingar

Länk

Beskriv hur en chef visuellt kan följa upp hur det går för enskilda medarbetare

Beskriv hur en chef visuellt kan följa upp hur det går för enskilda medarbetare

Ovan är ett exempel på aktivitet på en enskild medarbetare och det går även att följa upp i statistik-delen

Länk

Beskriv hur en chef visuellt kan följa upp sin grupps medarbetare.

Beskriv hur en chef visuellt kan följa upp sin grupps medarbetare.

Som chef kan du följa upp både statistik och aktivitet per medarbetare, för kurser, certifikat,enkäter med mera.

Länk

Finns där andra kursen än dataprograms kurser?

Finns där andra kursen än dataprogramkurser?
Tänker på andra former av kompetensutveckling som planering, ledarskap, kommunikation etc.?

Klick Data kommer att lansera mängder med kurser inomen rad områden som inte är e-kurser (med Klick Datas e-kursspelare), utan enklare kurser som bygger på riktigt bra material som redan finns på nätet. Inom bl.a. planering, ledarskap, kommunikation . Det som gör skillnaden är att tester och flervalsfrågor bekräftar att användarna har tagit del av materialet och tillgodosett kunskapen. Det kommer finnas tillgängligt i Klick Data Open Library (KOL). Kurser som ni på er organisation vill ha och som är specifikt för er går också bra att enkelt skapa under Användare/ Skapa menyn.

Denna meny kommer administratören kunna strypa om det inte fungerar policymässigt.

Länk

Så här hanterar Klickdata AB personuppgifter (GDPR) Läs mer här!