fbpx

Att kompetensutveckla organisationen med e-learning och LMS

Att kompetensutveckla organisationen med e-learning och LMS
Att kompetensutveckla organisationen med e-learning och LMS

De flesta HR-chefer har idag som uppgift att arbeta långsiktigt med utbildnings- och kompetensutvecklingsstrategier för medarbetare och organisationen som helhet och det finns en rad olika invanda metoder för att utbilda personalen. I denna artikel kommer vi beskriva  utvecklingen av e-learning och hur KlickData hjälper organisationer att växa genom att systematisera och kompetensvalidera inlärningsprocessen. 

Att utbilda och kompetensutveckla personalen är en ständig process som de senaste åren effektiviserats avsevärt med hjälp av e-learning (utbildning online). Allt fler har under en längre tid funderat på att digitalisera lärandet, men den övervägande majoriteten av företag sitter kvar i gamla tankemönster trots att det finns en rad olika skäl för att effektivisera resursutnyttjandet och sätta e-learning i fokus. Sedan e-learning introducerades kring millenieskiftet har teknik, pedagogik och användarupplevelse höjts många nivåer och metodiken är numera både beprövad och accepterad. Kunderna är inte längre testpatruller till verksamhetskritiska kompetenssystem utan kan investera med trygghet.

Ett av de ledande systemen för kunskapshantering är KlickDatas lärplattform som utvecklats från att vara en samlingsplats för e-kurser på nätet, till ett fullfjädrat LMS (Learning Management System) för all slags kompetensutveckling inom företag, skolor, stat, kommuner, landsting och organisationer. KlickDatas lärplattform har en rad moduler som samverkar för att ge organisationer en fördel i kunskapsöverflyttning med lärarledd digital undervisning i botten, men som även innehåller en rad funktioner som testverktyg med kunskapsprover, diplomtester, quizzar, medarbetarundersökningar, kundenkäter, bokningssystem, kursplaner, statistik & uppföljning samt CV-databas bland mycket annat. 

Effektivisera besluts- och utbildningsprocessen med klickData

Med en Sitelicens från KlickData elimineras den traditionella utbildningsformens tids- och kostnadskrävande processer och istället kan kompetensbehovet tillfredställas direkt.

KD sitelicens beslut 180307f

E-learningens underskattade effekt. 

De organisationer som de senaste åren tänkt om och nu vill effektivisera sin kunskapsprocess genom att fokusera på e-learning erhåller både direkta- och indirekta fördelar. Att budgeten för utbildning och kompetensutveckling minskar är såklart en positiv effekt. Att användarna verkligen trivs bättre med att lära sig genom e-learning är en mer underskattad effekt. Utbildning och kompetensutveckling bör vara väl genomtänkt och ligga i linje med vad företaget, organisationen och medarbetarna faktiskt behöver. Det måste även finnas rutiner för att ta tillvara det som medarbetarna lär sig. Denna systematisering av kunskaps- och kompetenskrav är en av fördelarna ett system som KlickDatas LMS ger.

Klick Data har i sin affärsmodell (Sitelicens) gett kunder obegränsad tillgång till allt material. Administratören av lärplattformen kan välja tilldelning på individ- eller gruppnivå eller som standard ge alla tillgång till allt. Användaren har lättillgängliga sökverktyg för att hitta rätt information; de kan bara välja att gå ett avsnitt i en e-kurs genom att klicka på sök och välja ordet ”pivottabell” för att sen gå igenom det specifika avsnittet utan att ta till sig hela e-kursen. På så sätt kan användarna ta en mycket effektiv ”mikrokurs” och fylla på med ny kunskap exakt när det behövs. För de som inte har disciplinen eller kunskap nog för att förstå att det är ”pivottabell” som de skall söka efter får helt enkelt gå en hel Excelkurs för att lära sig om kalkylprogrammets nytta, funktioner och möjligheter från början. Efter att ha gått igenom en e-kurs första gången så är det enklare att repetera då man är bekant med uttrycken, begreppen och processerna. Inga långa och omständliga beslutsvägar för att komma igång och omedelbar samt obegränsad repetition tillhör e-learningens främsta fördelar. Att man kan ta en utbildning i helt egen takt är annan fördel. Minskad stress från användarna är något som inte alltid tas i beaktning och detta inflytande på mjuka värden är bara ytterligare en anledning till varför så många nu börjat använda sig av e-learning. 

En mix av e-learning och fysisk utbildning

E-learning bör dock inte ersätta fysiska möten i sin helhet, utan fungerar snarare som ett komplement, behovsanalys och kunskapsvalidering. Överföringen av kunskap, dvs. ut- och inlärningsmomenten som sker effektivast genom e-learning och där en praktisk applicering av kunskap ofta sker bäst i gemenskap. Med dagens teknik så kan man skapa fysisk virtuell undervisning där deltagarna är aktiva parter och e-learningundervisning kompletterar. Då tar man det fysiska mötet från kurslokalen in i varje användares dator eller mobil istället för tvärtom som det tidigare varit med kapade kostnader och sparad tid som resultat.

Det råder ingen tvekan om att det är både dyrt och ineffektivt att skicka iväg en och en på utbildning. Resekostnader, övernattning och traktamenten utöver själva kursavgiften adderas ihop till stora summor. Tidsförlusten av att vara borta och de alternativintäkter en fakturerad timme ger för en konsult gör det svårt att undvika fördelarna med e-learning som en mix i utbildnings- och kompetensutvecklingsbudgeten. Men vad händer om personalen inte tar till sig e-learning och hoppar över de av ledning och HR avdelningen ställda kraven? Detta varierar från fall till fall. Visst finns det många inom en organisation som inte tar till sig uppmaningen att gå en kurs eller ta en test i en lärplattform som KlickDatas. Men det är minst lika många som tar tillfället i akt att på egen hand utforska den stora mängd e-learning som finns tillgänglig i lärplattformen. Skillnaden mote traditionell utbildning är att det med hjälp av alla stödverktyg blir så mycket lättare att mäta användarnas utveckling.

Välj en lösning som passar er, men dra fördel av över 25 års expertis på området att göra det svåra enkelt och alla de erfarenheter som våra 25000 kunder redan dragit. Det skall vara enkelt att lära: Välj en Sitelicenslösning med KlickData. 


Så här hanterar Klickdata AB personuppgifter (GDPR) Läs mer här!