fbpx

E-learning och traditionell utbildning - hur mixar man bäst?

De flesta HR-chefer har idag som uppgift att arbeta långsiktigt med utbildningsstrategier och kompetensutvecklingsplaner för medarbetare och organisationen som helhet. Idag finns det en rad olika metoder för att utbilda personalen där det tidigare bara fanns ett fåtal, oftast kostsamma lärarledda alternativ. Hur kan e-learning hjälpa organisationer att effektivisera sin utbildnings- och kompetensutveckling?

Att utbilda och kompetensutveckla personalen är en ständig process som de senaste åren effektiviserats avsevärt med hjälp av e-learning (elektroniskt lärande). Allt fler har under en längre tid funderat på att påbörja en övergång till digital undervisning, men den övervägande majoriteten av företag och organisationer sitter kvar i gamla tankemönster trots att det finns en rad olika skäl för att effektivisera resursutnyttjandet och sätta e-learning i fokus.

Illustration 1Sedan e-learning introducerades kring millennieskiftet har teknik, pedagogik och användarupplevelse utvecklats enormt mycket och metodiken är numera både beprövad och accepterad. Kunderna är inte längre testpatruller till verksamhetskritiska kompetenssystem utan kan idag med trygghet investera i digitala plattformar för ökad optimering och utveckling av den interna kompetensen.

Utbildning och kompetensutveckling bör vara väl genomtänkt och ligga i linje med vad företaget, organisationen och medarbetarna faktiskt behöver. Det måste även finnas rutiner för att ta tillvara det som medarbetarna lär sig. Det är inte längre tekniken som är ett hinder, utan snarare hur organisationer implementerar de digitala möjligheterna, och i synnerhet hur pedagogiska utbildningarna görs.

Effekten av e-learning

De organisationer som de senaste åren tänkt om och nu vill effektivisera sin kunskapsprocess genom att fokusera på e-learning erhåller både direkta- och indirekta fördelar. Att budgeten för utbildning och kompetensutveckling minskar är såklart en väldigt positiv effekt. Att användarna verkligen trivs och utvecklas bättre med att lära sig genom e-learning är en mer underskattad effekt. 

Det råder ingen tvekan om att det är både dyrt och ineffektivt att skicka iväg kursdeltagar "en och en" på utbildning. Reskostnader, boende och traktamenten utöver själva kursavgiften adderar ihop till stora summor. Tidsförlusten av att vara borta och de alternativintäkter som t.ex. en fakturerad timme ger för en konsult gör det svårt att undvika fördelarna med e-learning som en mix i utbildnings- och kompetensutvecklingsbudgeten. 

E-learningens främsta fördelar:

  • Bråkdel av kostnaden för traditionella lärarledda utbildningar
  • Inlärning oberoende av tid och rum
  • Obegränsad repetition
  • Mer individuellt anpassad utbildning där alla kan lära sig i sin egen takt.
  • Ökad nyfikenhet och vilja till utveckling för användare genom "gamification"-aspekten av e-learning.
  • Den mest miljövänliga utbildningsformen

Vilka nackdelar finns det med e-learning?

Vad händer om användarna inte tar till sig e-learning och hoppar över de av ledning och HR-avdelningen uppställda målsättningarna? Detta varierar från fall till fall. Visst existerar det inom en organisation de som inte tar till sig uppmaningen att gå en e-kurs eller att ta ett test eller quiz i en lärplattform som KlickData. Men det är minst lika många som tar tillfället i akt att på egen hand utforska den stora mängd kunskap och e-learning som finns tillgänglig i en lärplattform.

Illustration 3

En annan utmaning är att e-learning ställer högre krav på eget ansvar än traditionell utbildning. Då användare inte längre är beroende av tid och rum så krävs det naturligtvis ett mått av självdisciplin för att genomföra de valda utbildningarna.

Möjligheten till dialog med både lärare och andra kursdeltagare är än så länge mer begränsad med e-learning och för vissa individer är detta en viktig aspekt för inlärandet. Vissa kan känna att e-learning för inlärningen är isolerad, samtidigt som många tycker detta är en fördel då man kan lära sig ostört i egen takt.

"Blended learning" - här för att stanna

På senare år har det blivit vanligare att man som organisation väljer en mix av digitala metoder och mer traditionell utbildning. Ett exempel på blended learning är att kursledaren först har en traditionell föreläsning som spelas in på video. Därefter publiceras föreläsningen för alla kursdeltagare online. Utöver att kursen finns tillgänglig för repitition (även för dem som inte kunde närvara) så finns möjligheten för kursledaren att hänvisa till nytt material som bör läsas inför nästa föreläsning eller kurstillfälle. Även detta publiceras via lärplattformen. Kursdeltagarna har således möjlighet att inte bara läsa på nytt material inför kommande kurstillfälle, utan har även möjlighet att repetera det redan genomgångna materialet. Kursledaren kan även enkelt publicera tester, undersökningar och quizzar under eller efter avslutad utbildning.

E-learning bör således inte helt ersätta traditionell utbildning i sin helhet, utan fungerar snarare som ett mycket effektivt komplement. Överföringen av kunskap, dvs. ut- och inlärningsmomenten som sker effektivast genom e-learning och där en praktisk applicering av kunskap ofta sker bäst i gemenskap. Med dagens teknik så kan man skapa traditionell undervisning där deltagarna är aktiva parter och där digital undervisning kompletterar. Då tar man det fysiska mötet från kurslokalen in i varje användares dator eller mobil istället för tvärtom som det tidigare varit med kostnadsreducering och tidsvinst som resultat.

 
Testa gärna KlickDatas helt nya LMS gratis här eller boka en demo med av våra kunskapsmäklare för att ta reda på hur du kan få upp kunskapsnivån i din organisation till en lägre kostnad.

Är du och din organisation i behov att skräddarsy en egen utbildning men vet inte hur du ska gå tilvväga för att producera materialet på ett pedagogiskt sett? KlickData har mer än 500 e-kursproduktioner på CV:t. 

Välj en lösning som passar er, men dra fördel av över 25 års expertis på området där vi gör det svåra enkelt och alla de erfarenheter som våra 25 000 kunder redan dragit. 


Så här hanterar Klickdata AB personuppgifter (GDPR) Läs mer här!